Bakgrund

För att kunna introducera AI i en organisation är det viktigt att förstå komplexiteten i individens yrkeskunnande och organisationens praxis.

 • Som erfaren yrkesmänniska agerar man omedelbart och ofta utan medveten eftertanke. Ofta kan experten och yrkesmänniskan inte direkt uttrycka och beskriva varför ett beslut togs på ett visst sätt. Man bara ser vad som behöver göras och agerar. Det här brukar kallas Erfarenhetsbaserad Kunskap och har delar av sitt ursprung kring tankarna bakom begreppet Tyst Kunskap som myntades av Michael Polanyi redan 1966.
 • I en yrkesorganisation – i ett kollektiv, eller ett team – utvecklas det successivt en gemensam syn på hur man gör bedömningar och agerar. Det kallas praxis och omfattar även områden som etik, verksamhetens målsättningar och företagskultur. ’Det sitter i väggarna’ brukar man säga, och som nyanställd kan det till en början vara svårt att se, förstå eller läsa av kulturen. En praxis är i ständig utveckling, en utveckling som sker i dialog mellan människor och i en takt som drivs av teknisk utveckling. En praxis kan inte beskrivas med exakta regler men den kan förmedlas och konstitueras av exempel och berättelser.

Individens och organisationens yrkeskunnande kan inte fångas med regler eller processbeskrivningar men det är viktigt att artikulera och gemensamt förstå i vilka komplexa situationer yrkeskunnandet kommer till uttryck genom handling. Denna gemensamma förståelse vill vi – som ett första steg – bygga upp med vår kurs.

Inledning

Vid införandet av AI i en organisations verksamhet skall det personliga ansvarstagandet för beslut bibehållas, säkerställas och förbättras även för de uppgifter där AI-system används för att ta fram underlag. Ansvaret sträcker sig längre än att bara utföra uppgiften enligt presenterade underlag även när det oförutsedda inträffar.

Ansvaret går bortom och hitom varje formulerad uppgift och uppställd regel. Dess kärna är mötet med det okända…
..Ansvaret är oupplösligt förenat med att göra erfarenheter, att lära sig något…

”Ansvarig Handling” Gunnar Bergendal

Vill du se en kort videopresentation på kursen så använd länken nedan

Se video

AI – Yrkeskunnande, Omdöme och Ansvar

AI kommer under de närmsta decennierna framöver att i huvudsak användas som specifik AI dvs ett verktyg för att lösa specifika uppgifter. Detta innebär också att verktyget skall fungera i samverkan med människan som har förmågan att ta ansvar för mer övergripande beslut som kräver en bredare kunskap om frågor som moral, etik, samhällsutveckling, företagskultur m.m.

För att man som ansvarig yrkesmänniska skall kunna använda dessa verktyg i beslutsprocessen måste man förstå resultat som skapas av verktyget:

 • Vilken uppgift är verktyget avsett att lösa?
 • Hur har ”rekommendationen” skapats i verktyget? – transparens
 • Vad återkopplar man till den ”lärande” maskinen?

Dessa frågor är viktiga för att använda och utveckla verktyget så att man kan ta ansvar för beslut och samtidigt utveckla sin yrkesskicklighet.

För att stödja ett effektivt införande och användande av AI har vi tagit fram en kurs som skall vässa deltagarna (yrkesmänniskor som kommer att använda AI system framöver) i att förstå AI:s styrkor och svagheter och hur man utvecklar sin yrkeskunskap tillsammans med dessa nya verktyg.

Sammanfattande kursbeskrivning

Genom att AI används som förstärkning av människans kvalificerade bedömningar ökar kvaliteten och effektiviteten i olika arbetsuppgifter och möjliggör att vi kan fokusera mer på arbetsuppgifter som innehåller komplex problemlösande och innovationer. Tekniken stödjer och förstärker vår kompetens och förmåga. Exempel på den här typen av applikationer är styrning av bilar och flygplan men också besluts- och prioriteringsunderlag.

Förmåga till förändring av verksamheter kommer att bli viktigare. Utvecklingen av yrkeskunskapen är en central del i denna utveckling.

Kursen ger dig en bättre förutsättning att verka i en miljö där AI och digitalisering får en ökande betydelse. Den riktar sig till yrkesverksamma i hela samhället, både privat och offentligt.

Kursen behandlar frågor som:

• Vad är den grundläggande förmågan i AI-system. Styrkor, svagheter och möjligheter.

• Vilka områden av yrkes/professionskunskapen är unika, kritiska och nödvändiga för att stärka och utveckla verksamheten.

• Hur agerar man i situationer när det oförutsedda inträffar eller när nya unika förutsättningar eller perspektiv måste bedömas inför beslut.

• Hur samverkar AI-system och yrkesmänniskor för att verksamheten skall vidareutvecklas genom ökad förmåga till agerande i komplexa och oväntade frågeställningar. • Etik för beslut och ansvarstagande i yrkesrollen.

Genom att binda samman de här aspekterna får du en helhetssyn på din egen yrkeskunskap och digitaliseringsarbetet vilket gör dig som professionell yrkesmänniska bättre rustad att använda AI-baserade system och se var gränserna för dess lämplighet går. Det ger också en kunskapsplattform att stå på vid utveckling och införande av sådana system.

Kursens syfte och mål

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna, baserat på en helhetssyn på sin egen yrkeskunskap och digitaliseringsarbetet, följande:

– förstå möjligheter och utmaningar i samband med digitaliseringsprocessen och AI i yrkeslivet

– fördjupad förståelse för begreppen intelligens, beslutsfattande och moral relaterat till AI-teknik

– ta ställning till hur det egna yrkeskunnandet kan påverkas och relateras till AI.

– kunna aktivt delta och driva frågor om gränslandet mellan människa och maskin

– kunna aktivt delta och driva frågor för att säkerställa omdömesförmågan och ansvaret hos yrkesutövaren vid användning av AI i den egna organisationen.

Detta gör deltagaren bättre rustad att använda AI-baserade system och se var gränserna för dess lämplighet går.

Kursmoduler

Kursen innehåller Introduktion samt 4 moduler – klicka på respektive modul om du vill se en video :

Varje modul består av följande delar:

 • Grundläggande föredrag: (exempel på tema)
  • Yrkeskunnandets erfarenhetsbaserade utveckling.
  • AI-systems användning och förmåga
 • Förberedelse för Workshop – läs och skrivuppgift.
  • Läsuppgift – Texter relevanta för modulens frågeställning hämtas från kurslitteraturen ( se exempel nedan)
  • Skrivuppgift (en sida) – Reflexioner om yrkeskunnande, ansvar och omdöme från den egna erfarenheten – inspirerat av läs uppgiften och seminarier
 • Workshops med gemensam dialog där något eller några av nedanstående tema fördjupas
  • Organisationens yrkeskunnande
  • Yrkeskunnandets omdöme och ansvar
  • Etik och tillit
  • Säkerhet och risker
  • Agerande i oförutsedda situationer
  • Kreativitet och innovation
  • Samverkan med AI-system

Efter varje moduls workshop bearbetas och vidareutvecklas den egna skrivuppgiften inspirerat av den gemensamma dialogen.

Exempel – Kurslitteratur

 1. ”Tänkandets maskineri” / Martin Ingvar
 2. ”The origins of moral intuition” / Patricia Chrurchland
 3. ”Horisonten finns alltid kvar” / Jonna Bornemark
 4. ”Ansvarig handling” /  Gunnar Bergendal
 5. ”Etik och praktisk kunskap” / Nordenstam
 6. ”Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle” /Vinnova rapport VR 2018:08
 7. ”Introduktion, Vad är AI?” / Boman, Magnus / SSF-rapport nr 29 (2018) Livet med AI
 8. ”Fyra förändrade drivkrafter för AI i vården”/ Modlitba, Paulina   SSF-rapport nr 29 (2018) Livet med AI

Kursfakta

Vem vänder sig kursen till:

Utbildningen vänder sig till deltagare med yrkeserfarenhet från alla ansvarsområden inom organisationen/företaget där yrkesrollen påverkas av användning och införande av AI.

Omfattning:

För varje modul

 1. Grundläggande seminarier – online. (2 h)
 2. Förberedelse för Workshop – egen läs och skrivuppgift. (9 h)
 3. Workshops med gemensam dialog i kursgrupp  (4 h)

Totalt för 4 moduler inkl. introduktion                                       60 h

Introduktion till kurs

Ladda ned PDF nedan för mer information.

https://www.santa-anna.se/wp-content/uploads/2021/12/AI-Introduktion-Kurs-21-12-21.pdf

Kontaktinformation

Vill du anmäla intresse för kursen eller vill du veta mer om kursen så kontakta:

Niclas Fock Head of Talent Programs – AI Sweden
Mobile: +46 72 224 22 84
mail: niclas.fock@ai.se
www: www.ai.se   
Adress: c/o Linköpings Universitet/ISY, 581 83 Linköping
Besök: Mäster Mattias väg, Hus B, Ingång 27, 1 tr, Korridor A